کــــرد اربـــیــــل
بو هةمو جورة خزمةت گوزاري لة ولاتي ةيران

ئامادةم لة هةمو بواری خزمةت گوزاری وبازرگانی و گةشت و گوزار لة ولاتی ئیران هاوکاری کومپانیای بةریزتان دةکةم

. بو بازرگانی کةل و پةل لة ئیران و  رِاستةوخو لةگةل معمةلی  ئیرانی و عةقدی راستةوخو لة گةل کومپانیای بةریزتان
. هةمو جورة ریکلام بو سةری سالی نوی میلادی لة باشترین متبةعةی ئیران بة گونجاوترین نرخ
. سعری هةمو جورة کةل و پةلی بیناسازی (خشت ، سفال ، کاشی ، کارةبایی ، بوری ، و هةر پیداویستی تر
. ناساندنی ئةندازیار و مهندسی بینا سازی و  مهندسی کارةبایی وئةلکترونیک و.... ناساندنی کریکاری ئیرانی بة مةبستی هةمو جورة هاوکاری و هةر پیشةیک بةپی داواکاری کومپانیای بةریزتاندا بة گونجاوترین سعر
. ناساندنی کومپانیای ئیرانی لة هةمو بوارةکانی بینا سازی و هةر کومپانیایک لة بواری هاوکاری لة پروژةی تایبةتی ئیوة
. هاوکاری وةکو موتةرجیمی پیداویست لة گةل بةریزتان لة شارةکانی ئیران
. حیجز کردنی ئوتیل لة شارةکانی ئیران پیش هاتن میوانةکان
. کرِینی تیکتی تةیارة لةشارةکانی ئیران
. و هةر پیَداویستی کی تر لة ئیران لة بواری کاری پیویستی کومپانیای بةریزتان


ئامادةی خزمةتگوزاری و هاوکاری کومپانیای بةرِیزتانم لة ولاتی ئیران

لةگةل ریزو سوپاس......
00989183778752
00989184428752
kurd_sabt_erbil@yahoo.com
jamshid_jg@yahoo.com
kurd_niazerooz@yahoo.com