کــــرد اربـــیــــل
خدمات فروش مواد نفتی در اربیل کردستان عراق

گازئیل، نفتا، مازوت، و...
با معرفی مستقیم به وکیل فروش مستقیم مواد نفتی در اربیل
با سرمایه گذاری در اربیل در مواد نفتی
معرفی به وکیل آشنا به زبان فارسی برای دوستان و مشتریان گرامی
بستن قرارداد در ایران یا اربیل با وکیل و رسمی کردن خرید مواد نفتیبا ما تماس بگیرید

09183778752
09184428752
kurderbil.niazerooz.com

jamshid_jg@yahoo.com
kurd_sabt_erbil@yahoo.com