کــــرد اربـــیــــل
به سایت کرد اربیل خوش آمدید(به خیر هاتن)

آرزوی بهترین تجارت شما با همکاری ما

(به هیوای باشترین خزمه ت گوزاری بو میوانه به ریزه کان)

آمادگی همکاری برای تجارت شما در کردستان عراق

(هاوکاری بو هه مو خزمه ت کردنی له ولاتی ئیران)